Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ

Η υιοθέτηση της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) με τους 169 υπο-στόχους τους, τον Σεπτέμβριο του 2015, από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα καθώς για πρώτη φορά τέθηκαν διεθνώς «οικουμενικοί» στόχοι, τους οποίους καλούνται να υλοποιήσουν όλες οι χώρες από κοινού, τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας η κινητοποίηση των δυνάμεών της προκειμένου να θέσει τις προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ΣΒΑ, μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες.

Η Ελλάδα είναι η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα που παρουσίασε την Έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – SDGs) 2022 για την Agenda 2030 του OHE, παρουσιάζοντας βελτίωση στους 16 από τους 17 στόχους. Η χώρα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση οικονομικά και κοινωνικά, σε επίπεδο ανισοτήτων και κοινωνικής συνοχής από ότι ήταν το 2019, το 2015 και το 2010.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για τους ΣΒΑ και έχει την ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης.

Εθελοντικές Αξιολογήσεις της Ελλάδας στον ΟΗΕ

2η Εθνική Εθελοντική Αξιολόγηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ (2022)

H 2η Εθελοντική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας για την υλοποίηση της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας βελτίωση στους 16 από τους 17 στόχους. Η χώρα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση οικονομικά και κοινωνικά, σε επίπεδο ανισοτήτων και κοινωνικής συνοχής από ότι ήταν το 2019, το 2015 και το 2010.


1η Εθνική Εθελοντική Αξιολόγηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ (2018)

H 1η Εθελοντική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας για την υλοποίηση της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επιβεβαιώνει την προσήλωση της χώρας στης αρχές βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και θέτει 8 Εθνικές Προτεραιότητες προς υλοποίηση, που περικλείουν και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.