Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας του “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου” (European Semester). Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αφορά στον ετήσιο κύκλο ενισχυμένου συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών – μελών σε επίπεδο ΕΕ.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, κάθε Απρίλιο, όλα τα μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, προετοιμάζουν και υποβάλλουν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Σταθερότητας. Το ΕΠΜ (National Reform Programme – NRP) περιλαμβάνει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές για την τόνωση της απασχόλησης, τη βελτίωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αλλά και την παρακολούθηση των ειδικών συστάσεων της ΕΕ προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προηγούμενου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ειδικότερα, από το 2021 περιλαμβάνει και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τις δράσεις που απαντούν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ως θεσμικά αρμόδια για την παρακολούθηση του συνόλου των μεταρρυθμίσεων, συμμετέχει ενεργά στη σύνταξη του ΕΠΜ. Για το έτος 2021 τα κράτη – μέλη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το ΕΠΜ ως τμήμα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρακτική που ακολούθησε και η Ελλάδα.

Greece | National Reform Programme 2023

In terms of economic growth, Greece continues to be Europe’s positive surprise. Following the V-shaped recovery from the pandemic achieved in 2021, when growth reached 8.4%, in 2022 Greece recorded a growth rate of 5.9%, significantly higher than initial forecasts and the EU average (3.5%). As a result, in 2022 Greece achieved the second highest increase in per capita GDP (in purchasing power standards) among the 27 EU member states, thus closing the gap from the EU average by four percentage points and accelerating the income convergence path initiated in 2021.


Greece | National Reform Programme 2022

Overall, despite the significant adverse impact of the Ukraine war has been causing on the global economy, which is likely to extend well beyond the immediate future, the Greek economy is expected to display a similar degree of high resilience as the one it displayed over the pandemic crisis. As far as the medium-term is concerned, this expectation is largely based upon an ambitious, wide-ranging reform agenda whose ownership the Greek authorities fully possess.


Ελλάδα 2.0 | Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021)

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα – οικονομία, κοινωνία και θεσμούς – σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με
δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.


Ελλάς | Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020

Ενώπιον της πρωτόγνωρης κατάστασης που προκύπτει από την υγειονομική κρίση, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδος για το έτος 2020 περιλαμβάνει τη συνολική μεταρρυθμιστική δράση της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία κατηγοριοποιείται σε τρεις άξονες: Πρώτον, στις πολιτικές που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Δεύτερον, στις μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων
που αναφέρονται στην Έκθεση Χώρας (Country Report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, και τρίτον στις πολιτικές που αφορούν την εφαρμογή των Ειδικών Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019