Οριζόντια Σχέδια

Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) περιλαμβάνουν και οριζόντιους στόχους, με έργα που απορρέουν από τη συμμετοχή του εκάστοτε Υπουργείου σε Εθνικά Σχέδια Δράσης οριζόντιων πολιτικών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Οι προτάσεις των οριζόντιων έργων που θα συμπεριληφθούν σε κάθε Ετήσιο Σχέδιο Δράσης γίνεται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων, οι οποίοι συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τα αρμόδια Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί έναν «οδικό χάρτη» που παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης για την ουσιαστική προστασία και περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Aποτελεί κατεξοχήν εφαρμογή της επιτελικής λειτουργίας του κράτους, όπως για πρώτη φορά συγκροτήθηκε με τον ν. 4622/2019, δεδομένου ότι συνθέτει, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία που ευλόγως συνέχονται, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, στην ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει στα άτομα με αναπηρία.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση

Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση είναι να ιεραρχηθεί η προστασία του παιδιού από την σεξουαλική βία και εκμετάλλευση, πάνω από τυπικά ή ουσιαστικά προβλήματα και δυσκολίες. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εκκίνηση μιας εθνικής προσπάθειας για να θεμελιωθεί στην κοινωνία μηδενική ανοχή απέναντι στην σεξουαλική βία κατά των παιδιών, αφήνοντας πίσω το στάδιο της άρνησης και κινητοποιώντας τις θεσμικές και κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλειψη του φαινομένου, ώστε σε όλη τη χώρα παιδιά και γονείς να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν.

Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ και οι οικογένειες τους και λαμβάνοντας υπόψιν τα βήματα που έχουν ήδη γίνει, η Στρατηγική καλύπτει τα σημαντικότερα από τα αναφυόμενα ζητήματα με μία σειρά κατευθυντηρίων γραμμών και προτάσεων που διαπνέονται από την αρχή της ισότητας και την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά και την έκφραση φύλου.

Διευκόλυνση της Επιχειρηματικότητας

Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα όσο και για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων παραγωγικών επενδύσεων. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον οριζόντιο στόχο «Διευκόλυνση της Επιχειρηματικότητας (πρώην Doing Business)» των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων και συνίστανται στην υλοποίηση 29 έργων.

Τα 20 έργα είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ των οποίων 13 εντάσσονται αποκλειστικά σε δράση του ΤΑΑ, και τα υπόλοιπα  7 εντάσσονται σε άλλες δράσεις του ΤΑΑ και συμβάλλουν στον οριζόντιο στόχο λόγω συνάφειας.  O συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 4,8εκ. € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως το 2ο τρίμηνο του 2024.

Εκτός από τα παραπάνω έργα, στα Ετήσια Σχέδια Δράσης του 2023 εντάσσονται 6 έργα που υλοποιούνται από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας (5) και Δικαιοσύνης (1), με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2023.

Τέλος, εντός του 2022, ολοκληρώθηκαν έργα όπως η έκδοση ΚΥΑ για την ενεργοποίηση του συστήματος και τη μείωση του κόστους ηλεκτρονικής επίδοσης και για την επιτάχυνση της σύνδεσης ρεύματος, μέσω της διασύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.