Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής

Ο ετήσιος κυβερνητικός προγραμματισμός αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.), το οποίο συντάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Ε.Σ.Κυ.Π. διαμορφώνεται βάσει του περιεχομένου των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων. Μετά την έγκρισή τους, το Ε.Σ.Κυ.Π. και τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πλήρως προσβάσιμα από όλους τους πολίτες

ΕΣΚυΠ 2024

ΕΣΚΥΠ 2024 εξώφυλλο

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2024

Το 2023 υπήρξε αναμφίβολα ένα έτος αλλεπάλληλων προκλήσεων για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε έτος σημαντικών εθνικών κατακτήσεων. Με σημαντικές επιτυχίες στο πεδίο της οικονομίας, όπως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ύστερα από 14 χρόνια, η οποία επανατοποθετεί τη χώρα ως επενδυτικό προορισμό κεφαλαίων μακροπρόθεσμης απόδοσης και διαμορφώνει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας. Συνολικά, 221 μεταρρυθμίσεις και 279 επενδύσεις συνθέτουν το σύνολο των στρατηγικών επιλογών για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή, δίκαιη και ισχυρή. Το σύνολο των έργων αποτυπώνονται με λεπτομέρεια, χρονοδιαγράμματα, σαφείς και μετρήσιμους στόχους στα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων, όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.


ΕΣΚυΠ 2023

εξώφυλλο ΕΣΚΥΠ 2023

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2023

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2023 είναι το τελευταίο του πρώτου τετραετούς κύκλου διακυβέρνησης με την εφαρμογή των προβλέψεων του συστατικού νόμου του Επιτελικού Κράτους (Ν.4622/2019). Πέραν του προγραμματικού του χαρακτήρα, λειτουργεί και ως πηγή πληροφόρησης για τους
πολίτες, προκειμένου να αποτιμήσουν την πορεία του κυβερνητικού έργου στο πλαίσιο του νέου για τη Χώρα συστήματος διακυβέρνησης.


ΕΣΚυΠ 2022

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2022

Η εκκίνηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επηρεάζει καθοριστικά τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2022. Ως εκ τούτου, οι κατευθύνσεις του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2022 είναι κυρίως αναπτυξιακές. Οι άξονες που θα εγγυηθούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ανάπτυξης είναι τρεις: η μετάβαση σε μια οικονομία που σέβεται το περιβάλλον, η δημιουργία ανθεκτικότητας των κοινωνιών και η αξιοποίηση της ψηφιακότητας. Για πρώτη φορά το ΕΣΚυΠ συμπεριλαμβάνει μια σειρά εθνικών σχεδίων δράσης για σοβαρά κοινωνικά
ζητήματα που παρέμεναν πολιτικά και συντονιστικά αδιαχείριστα, χωρίς υψηλό βαθμό δέσμευσης και χωρίς συνολική εποπτεία. Ένα προοδευτικό σχέδιο, βασική επιδίωξη του οποίου είναι μια ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.


ΕΣΚυΠ 2021

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 περιλαμβάνει αναλυτικά την κυβερνητική πορεία στη διάρκεια του έτους. Θεμελιώνεται σε συγκεκριμένους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Κορμό του έχει τους τακτικούς στόχους του κυβερνητικού έργου, ενώ στην κορυφή του βρίσκονται οι στρατηγικές επιλογές για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, αλλά και έργων με άμεσο χαρακτήρα. Κάθε του κατεύθυνση αποκρυσταλλώνεται σε ειδικά μέτρα που έχουν κοστολογηθεί και ενταχθεί σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα αποκτά μία πυξίδα στη δωδεκάμηνη διαδρομή της, η κυβέρνηση έναν «οδικό χάρτη» στη δράση της και ο πολίτης ένα πεδίο λογοδοσίας για κάθε Υπουργείο.