Ενισχυμένη Εποπτεία

Η Ενισχυμένη Εποπτεία (Enhanced Surveillance) αποτέλεσε ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εξομάλυνση και να στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν βάσει του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Σκοπός της ήταν να καταστήσει ευκολότερο τον εντοπισμό των κινδύνων κατά το χρόνο που προκύπτουν και να διευκολύνει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης. Την 20η Αυγούστου του 2022, η χώρα εξήλθε επιτυχώς από την ενισχυμένη εποπτεία, εισερχόμενη σε ένα ηπιότερο πλαίσιο μεταπρογραμματικής παρακολούθησης. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανωτέρω επιτυχή μετάβαση, κυρίως μέσω της παρακολούθησης και του συντονισμού των προς ολοκλήρωση ενεργειών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ενισχυμένης Εποπτείας.

Εκθέσεις Ενισχυμένης Εποπτείας

Μεταπρογραμματική Παρακολούθηση

Η επιτυχημένη υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενδυνάμωσαν τη σταθερότητά της. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν παρέτεινε την ενισχυμένη εποπτεία και η Ελλάδα πέρασε στο προβλεπόμενο πλαίσιο της Μεταπρογραμματικής Παρακολούθησης. Η Μεταπρογραμματική Παρακολούθηση (Post Programme Surveillance) προβλέπεται από το άρθρο 14 του Κανονισμού 472/2013 και αφορά σε όλες τις χώρες που πήραν δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ξεκινάει αυτόματα με τη λήξη του προγράμματος και διαρκεί μέχρι την αποπληρωμή του 75% της οικονομικής βοήθειας, η οποία για την Ελλάδα προβλέπεται να συμβεί το 2059. Υπό το πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα αξιολογεί τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της χώρας, προκειμένου να διαπιστώνει πως αυτή διατηρεί την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών της. Επιπλέον, παρότι δεν υφίσταται αιρεσιμότητα για την καταβολή δανειακών δόσεων, οι θετικές εκθέσεις αποτελούν τη βάση για ελάφρυνση του χρέους, καθώς ενεργοποιούν συμφωνίες για επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα που παρακρατούνται από την ΕΚΤ.

Η πρώτη έκθεση Μεταπρογραμματικής Παρακολούθησης εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και ήταν ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα. Ακολουθούν οι εκθέσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.