Νομοθεσία

lawbooks in a row

Συστατικός Νόμος 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019)


Προεδρικό Διάταγμα 98/2020, «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 236/28.11.2020)


Προεδρικό Διάταγμα 19/2022 «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου». (ΦΕΚ Α’ 54/14.3.2022)


Νόμος 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών / σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 63/24.3.2022)Με το άρθρο 57, θεμελιώνεται η αρμοδιότητα της Γ.Γ. Συντονισμού για τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.