Γενική Γραμματεία Συντονισμού

1.home jpg
Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου. Ιδρύθηκε με το νόμο 4109/2013 σχετικά με την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Αποστολή

Βασική μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι:

  • Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων.
  • Η εξομάλυνση και επίλυση τυχόν διυπουργικών διαφωνιών, ιδίως αυτών που προκύπτουν λόγω συναρμοδιότητας Υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα του κυβερνητικού έργου και ο έλεγχος της εκτέλεσής του, σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνητικών οργάνων.
  • Η εποπτεία και η προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών καθώς και
  • Η τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων.