Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής του κυβερνητικού έργου. Συστάθηκε, ως Γραμματεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με το ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”, διαδεχόμενη τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του ν. 4109/2013.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 98/2020 “Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης”, όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 19/2022, καθορίστηκε η αποστολή, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση της Γραμματείας.

Αρμοδιότητες

Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων:

 • Προτείνει και προγραμματίζει τις δημόσιες πολιτικές, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των πολιτικών αυτών.
 • Διασφαλίζει την ενιαία και συστηματική αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών, μεταξύ άλλων, και με την παραγωγή και διάθεση στους φορείς της διοίκησης κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης και δεικτών επίδοσης, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την επιχειρησιακή ωρίμανση αυτών, τη συλλογή, ταξινόμηση και ανάλυση πληροφοριών ανά πεδίο πολιτικής και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών πολιτικών και κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο.
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και συντονίζει δράσεις διαβούλευσης, δημοσιοποίησης και διάχυσης των ευρημάτων της αξιολόγησης των πολιτικών και του κυβερνητικού έργου.
 • Επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων.
 • Ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική.
 • Εκπονεί και προτείνει στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς οριζόντιες πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων Υπουργείων.
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης.
 • Παραλαμβάνει τα προτεινόμενα προσχέδια και σχέδια δράσης των οικείων Υπουργείων (άρθρο 50 του ν. 4622/2019) και ελέγχει αυτά ως προς τη συμφωνία τους με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των Υπουργείων αυτών, το Μνημόνιο Συνεργασίας (άρθρο 70 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει), καθώς και ως προς τις επικαλύψεις που ενδεχομένως παρουσιάζονται και παρακολουθεί την εμπρόθεσμη και ορθή εφαρμογή τους.
 • Συντάσσει, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κατά τον λόγο αρμοδιότητας της καθεμιάς, το Ενοποιημένο Προσχέδιο και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π. – άρθρα 49 και 52 του ν. 4622/2019) αντιστοίχως, καθώς και την Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης (άρθρου 50 του ιδίου νόμου).
 • Συντάσσει το πρότυπο σχέδιο δράσης Υπουργείου και το πρότυπο Ε.Σ.Κυ.Π., καθώς και τα λοιπά αναγκαία υποδείγματα και σχέδια εγγράφων που προβλέπονται.
 • Από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, μπορεί να θέτει ετήσιους στόχους μείωσης ή εξορθολογισμού του ρυθμιστικού όγκου, βάσει των οποίων συντάσσεται ο τελικός ρυθμιστικός προγραμματισμός της Κυβέρνησης (άρθρο 50 του ν. 4622/2019).
 • Αποστέλλει στις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και στόχους ανά τομέα πολιτικής, όπως καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, καθώς και οδηγίες κατάρτισης των Σχεδίων Δράσης του επόμενου έτους.
 • Είναι αρμόδια για την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών του άρθρου 55 του ν. 4622/2019 και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε αυτή.
 • Μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 56 του ν. 4622/2019.
 • Παρακολουθεί τις φάσεις διαβούλευσης των νομοσχεδίων και αξιολογεί τα αποτελέσματά της.
 • Συμμετέχει, με στελέχη των Τομέων της, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4622/2019.
 • Προετοιμάζει εισηγήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού περιλαμβάνει και το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Tην αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο λογισμικού συστήματος, βάσης δεδομένων και υποδομών.
 • Tη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος (system continuity) και της ακεραιότητας των δεδομένων του (data base integrity).
 • Tον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται στο σύστημα και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 • Tη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος και την επίλυση τεχνικών ή λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
 • Tην ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό και χρήσης ή αλλοίωσης των δεδομένων του.