Διαδικασίες και εργαλεία

Μηνιαία Εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο

Σκοπός της κατάρτισης της Μηνιαίας Εισήγησης από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο είναι η ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού για τα πεπραγμένα του διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στα Υπουργικά Συμβούλια. Επιπλέον, επιδιώκεται η παροχή πληροφόρησης που αφορά στις δυσκολίες κατά την υλοποίηση των σχεδιασμένων δράσεων, η ανάδειξη δράσεων διυπουργικού χαρακτήρα και τυχόν αναγκών αναπροσαρμογής.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η διάχυση της πληροφορίας, διευκολύνεται ο συντονισμός της Κυβέρνησης, ενώ καθίσταται κοινό κεκτημένο η πρόοδος του κυβερνητικού έργου. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μίας διαρκούς διαδικασίας αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, τόσο μεταξύ των μελών της Κυβέρνησης όσο και ενώπιον των πολιτών, καθώς η Κυβέρνηση δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα του προγραμματισμού της αλλά και ανακοινώνει τα πεπραγμένα κάθε Υπουργικού Συμβουλίου μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Παρακολούθηση Δευτερογενούς Νομοθεσίας

Πληροφοριακό σύστημα που σχεδίασε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, για την κεντρική διαχείριση και εποπτεία της προόδου έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας,  από τα Υπουργεία και άλλους δημόσιους φορείς, για κάθε νέο νόμο που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Έργο της αρμόδιας ομάδας εργασίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού , είναι η σύνταξη τακτικών εκθέσεων και η παραγωγή υλικού, με το οποίο αποτυπώνεται η πρόοδος της έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας για το σύνολο της Κυβέρνησης και ανά Υπουργείο, καθώς και η εισήγηση δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας με βάση τα τηρούμενα στοιχεία.

Το εν λόγω έργο, έχει συμβάλλει στην επίσπευση της έκδοσης πλήθους κανονιστικών πράξεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως στο τέλος του 2020 για το σύνολο των Υπουργείων το ποσοστό των εκδοθεισών – εκ των υποχρεωτικών προς έκδοση πράξεων – ήταν 29%, στο τέλος του 2021 ανήλθε στο 44%, ενώ στο τέλος του 2022 βρέθηκε στο 50%.

Μηνιαία Αναφορά

Η έκθεση μηνιαίας αποτίμησης του κυβερνητικού έργου συντάσσεται από τους Τομείς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού για την παροχή συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης προς την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας, καταγράφοντας τη μηνιαία πρόοδο σε όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου, τον προγραμματισμό για το επόμενο δίμηνο, καθώς και τα σημεία προσοχής, κατηγοριοποιημένα ανά Υπουργείο.

Εβδομαδιαία Αναφορά

Η εβδομαδιαία αναφορά συντάσσεται από τους Τομείς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το υλοποιηθέν έργο των Υπουργείων σε εβδομαδιαία βάση, περιλαμβάνοντας τις σημαντικότερες τους δράσεις, κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, ζητήματα που αναδεικνύονται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και τον άμεσο προγραμματισμό των Υπουργείων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται η δραστηριότητα του Πρωθυπουργού.

Τεχνική Βοήθεια

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί την Εθνική Συντονιστική Αρχή για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ με τίτλο «Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης» (Technical Support Instrument – TSI). Το εν λόγω πρόγραμμα, υπό την Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reform Support, DG REFORM), διαδέχθηκε το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP 2017-2020). Το TSI παρέχει υπηρεσίες τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με τη μορφή στρατηγικών και νομικών συμβουλών εμπειρογνωμόνων, μελετών, επιμόρφωσης κ.ά.. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού παρέχει προς τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, που είναι δυνητικοί δικαιούχοι της τεχνικής βοήθειας (Υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές κ.ά.), την αναγκαία πληροφόρηση και συνδρομή. Σκοπός της είναι η σύνταξη άρτιων αιτημάτων, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων, για την επιτυχή λήψη τεχνικής βοήθειας, με βασικότερο στοιχείο τη διασύνδεση των αιτημάτων με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα, όπως αυτές προτεραιοποιούνται, βάσει της υλοποίησης πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης, το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το Εθνικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programme) κ.ά..

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής – μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων της – μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της ανωτέρω διαδικασίας και στο πεδίο της παρακολούθησης κι αξιολόγησης της πορείας των έργων τεχνικής βοήθειας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης τους. Αξιοποιώντας το δίκτυο και τις διαδικασίες παρακολούθησης που έχει ήδη εδραιώσει για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού έχει επιτύχει την ανάπτυξη μίας καινοτόμου, ad hoc διαδικασίας για τα έργα τεχνικής βοήθειας η οποία της επιτρέπει να γνωρίζει την πορεία υλοποίησής τους, τυχόν εμπόδια που ανακύπτουν και φυσικά την ανταπόκριση των παραδοτέων στον αρχικό τους σκοπό.

Έργα Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

General technical support for the implementation of Greece’s Recovery and Resilience Plan (RRP)

Το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή μεθοδολογιών διοίκησης έργου (project management) και οργάνωσης των διαδικασιών (process engineering) για την υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” (ΕΣΑΑ). Δίνεται έμφαση στην προσαρμογή των μεθοδολογιών στις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, στην καθιέρωση ενός άρτιου και λεπτομερούς συστήματος αναφορών (reporting) και στην εκπαίδευση των στελεχών πάνω στις προτάσεις που γίνονται. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του σκέλους των μεταρρυθμίσεων του ΕΣΑΑ. Συνδικαιούχος του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του σκέλους των επενδύσεων του ΕΣΑΑ.

Building capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administrations in a post-pandemic Europe

Πρόκειται για έργο τεχνικής βοήθειας που απευθύνεται σε 7 κράτη-μέλη, σε κάθε ένα από τα οποία υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι οργανισμοί. Η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, η οποία αποτελεί τον συντονιστή δικαιούχο, ηγείται του έργου. Πάροχοι του έργου είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ – Organization for Economic Co-operation and Development – OECD). Σκοπός του έργου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους σχεδιαστές των δημόσιων πολιτικών και τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση επιστημονικών γνώσεων και δεδομένων στη χάραξη των πολιτικών. Επιπλέον, επιδιώκεται η αύξηση του βαθμού συνειδητοποίησης των ωφελειών που παρέχει η επιστημονική τεκμηρίωση στις παραγόμενες πολιτικές, τόσο σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της επιστημονικής κοινότητας.

Institutionalizing behavioral science for policy making to improve reform efforts in Greece

Σκοπός του έργου τεχνικής βοήθειας, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023, είναι ο σχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου για την ενσωμάτωση πορισμάτων από τις συμπεριφορικές επιστήμες (behavioral sciences) στη χάραξη δημόσιων πολιτικών και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Οι συμπεριφορικές επιστήμες παρέχουν το μεθοδολογικό πλαίσιο για την λεπτομερέστερη ανάλυση του μηχανισμού με τον οποίο οι δημόσιες πολιτικές προσφέρουν οφέλη στους πολίτες. Στην επιλογή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των πολιτικών, αλλά και στην παραμετροποίηση αυτών, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ’ όψη τα συναισθήματα, τα βιώματα και οι συμπεριφορικές νόρμες των πολιτών που αυτές αφορούν. Στο συγκεκριμένο έργο, σχεδιάζεται ο οδικός χάρτης για την υιοθέτηση του σχετικού επιχειρησιακού μοντέλου και παρέχονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην υλοποίησή του. Τα σεμινάρια επικεντρώνονται σε πολιτικές που σχετίζονται με τα κοινωνικά επιδόματα, τη φορολογική συμμόρφωση, την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και την υιοθέτηση συμπεριφορών για τη διασφάλιση της υγείας. Στο έργο περιλαμβάνεται και η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε πολιτική που θα επιλεγεί.

Παραβάσεις Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ εντάσσεται στη συνολική διαδικασία της παρακολούθησης της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, η οποία και αποτελεί πάγια αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

Σκοπός της παρακολούθησης είναι ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των Υπουργείων, αλλά και μεταξύ των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού προκειμένου να επιταχύνονται κάθε φορά οι διαδικασίες οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την αρχειοθέτησή τους.

Προκειμένου η παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων παραβάσεων να ενταχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συστηματικής παρακολούθησης από τους Τομείς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, οι εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις εντάσσονται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων ως διακριτά έργα. Στη συνέχεια καταχωρούνται και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΜΑΖΙ”.

ΟΠΣ “ΜΑΖΙ”

Στη δομή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, περιλαμβάνεται και το αυτοτελές τμήμα ΟΠΣ, που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ «ΜΑΖΙ»). Το «ΜΑΖΙ» χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία των πληροφοριών του, για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού.
Αξιοποιώντας το σύστημα, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού καταχωρεί προς παρακολούθηση το σύνολο των δράσεων, έργων κι οροσήμων που περιλαμβάνονται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.
Ως κύρια αποτελέσματα της λειτουργίας του «ΜΑΖΙ», καταγράφονται:

  • Η συνεχής επικαιροποίηση της πληροφορίας, ώστε να διευκολύνεται η παραγωγή αναφορών και απολογισμών
  • Η ύπαρξη ενός πλαισίου συστηματικής επικοινωνίας με τα Υπουργεία που διευκολύνει την παρακολούθηση του συνολικού τους έργου και την έμφαση σε κρίσιμα έργα
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός συναρμοδιοτήτων, ώστε να γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες συντονισμού