Τομείς

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού συντονίζει την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών, επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική, προετοιμάζει εισηγήσεις για την παρακολούθηση εφαρμογής του κυβερνητικού έργου προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προτείνει οριζόντιες πολιτικές. Διαρθρώνεται σε Τομείς, υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες της Γραμματείας σε συναφείς τομείς πολιτικής. Οι Τομείς διακρίνονται περαιτέρω σε Τμήματα, τα οποία υποστηρίζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Υπουργείου ή επιμέρους πολιτικών. Οι Τομείς παρακολουθούν την εφαρμογή του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος, σύμφωνα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ παράλληλα συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, σε συνεχή συνεργασία με τα Υπουργεία.

Οι τομείς που απαρτίζουν τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού είναι οι εξής:

  • Τομέας Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Θεσμών
  • Τομέας Παιδείας, Υγείας και Εργασίας
  • Τομέας Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης
  • Τομέας Οικονομικών
  • Τομέας Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας
  • Τομέας Φυσικών Πόρων, Αγροτικής και Αστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών

Το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο (4622/2019) και τα ΠΔ 98/2020 και 19/2022

Οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης