Τομείς

tomeis600

Οι Τομείς παρακολουθούν την εφαρμογή του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των Υπουργείων και ενημερώνουν το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως διαφορά απόψεων, καθυστερήσεις, διαφωνίες κατά την εκτέλεση των δράσεων, ο οικείος κατά περίπτωση Τομέας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του νόμου 4109/2013.

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα ανασχεδιασμού μέρους του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, η οποία επιλαμβάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράμματος.

Οι Τομείς καταρτίζουν τριμηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού προγράμματος για τα Υπουργεία ευθύνης τους, την οποία υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Η τριμηνιαία έκθεση, πέρα των τυχόν παρατηρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος από μέρους των Υπουργείων.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο, στην οποία περιλαμβάνεται και κριτική αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων.

Οι τομείς που απαρτίζουν τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου είναι οι εξής:

  1. Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας
  2. Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  3. Τομέας Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Μακεδονίας-Θράκης
  4. Τομέας Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
  5. Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας
  6. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  7. Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
  8. Τομέας Τουρισμού και Ναυτιλίας