Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

documentation600

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο λογισμικού συστήματος, βάσης δεδομένων και υποδομών,

β) τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος (system continuity) και της ακεραιότητας των δεδομένων του (data base integrity),

γ) τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται στο σύστημα και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

δ) τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος και την επίλυση τεχνικών ή λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί,

ε) την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό και χρήσης ή αλλοίωσης των δεδομένων του.».