logo

Η ΓΓΣ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων, συντονίζει την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών, επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική, προετοιμάζει εισηγήσεις για την παρακολούθηση εφαρμογής του κυβερνητικού έργου προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προτείνει οριζόντιες πολιτικές.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΣΔ)

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται σε Τομείς Πολιτικής, οι οποίοι επιμελούνται, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, την κατάρτιση των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) κάθε Υπουργείου αλλά και την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής εφαρμογής τους.

Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τους ετήσιους στόχους ενός Υπουργείου καθώς και τη σύνδεσή τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις, τους βασικούς άξονες πολιτικής για κάθε στόχο.

Τα ΕΣΔ  διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Κυ.Π.)

Ο ετήσιος κυβερνητικός προγραμματισμός αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.), το οποίο συντάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του κάθε έτους.

Το Ε.Σ.Κυ.Π.  διαμορφώνεται βάσει του περιεχομένου των Εθνικών Σχέδιων Δράσης των Υπουργείων. Μετά την έγκρισή τους, το Ε.Σ.Κυ.Π. και τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα  της ΓΓΣ αλλά και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πλήρως προσβάσιμα από όλους τους πολίτες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΕΣΔ)

Τα ΕΣΔ περιλαμβάνουν και οριζόντιους στόχους με έργα που απορρέουν από τη συμμετοχή του εκάστοτε Υπουργείου σε ΕΣΔ οριζόντιων πολιτικών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ή για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Οι προτάσεις των οριζόντιων έργων που θα συμπεριληφθούν σε κάθε ΕΣΔ  γίνεται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων, οι οποίοι συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τα αρμόδια Υπουργεία.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων («Ελλάδα Μπροστά»), το οποίο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, περιλαμβάνει μια επιλογή των σημαντικότερων πολιτικών  και προτεραιοτήτων μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα από όλο το φάσμα της διακυβέρνησης, η οποία συμφωνείται με τα αρμόδια υπουργεία.

Δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΓΓΣ και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,  προς ενημέρωση των πολιτών  σχετικά με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και ορόσημα.

Το Σχέδιο βασίζεται στους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Annual Sustainable Growth Strategy.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ έως σήμερα, που προβλέπεται να εκταμιεύσει έως και 723,8 δισ. € σε επιχορηγήσεις και δάνεια στα κράτη μέλη.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»  περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση-Δεξιότητες- Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Πρόκειται για θεμελιώδες οικονομικό και κοινωνικό εργαλείο, που συγκεντρώνει 31,16 δισ. Ευρώ,  εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ,  που θα διοχετευθούν μέσω επιχορηγήσεων και δανείων, ενώ αναμένεται να κινητοποιήσει 60 δισ. € συνολικές επενδύσεις στη χώρα, έως το τέλος του 2026, όπου θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα.

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) υιοθετήθηκαν στην 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Η Ελλάδα, είναι η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα που παρουσίασε την Έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – SDGs) 2022 για την Agenda 2030 του OHE, παρουσιάζοντας βελτίωση στους 16 από τους 17 στόχους. Η χώρα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση οικονομικά, κοινωνικά, σε επίπεδο ανισοτήτων και κοινωνικής συνοχής από ότι ήταν το 2019, το 2015 και το 2010.