Υπηρεσία Προγραμματισμού

rolled-plans
Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου.

Βασικό της μέλημα είναι να αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Στο τέλος κάθε έτους γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στους υπευθύνους των Τομέων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα Υπουργεία, μαζί με οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Τομείς καταρτίζει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρονται και οι δράσεις που απαιτούν τη συνεργασία και σύμπραξη και άλλων Υπουργείων. Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός των συνεργειών προκειμένου να διασφαλισθεί ο συντονισμός κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων.

Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συμβατότητα των δράσεων κάθε Υπουργείου σε σχέση με τα σχέδια δράσης των λοιπών Υπουργείων. Η διαβίβαση του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος στους Τομείς και στα Υπουργεία προς εφαρμογή, πραγματοποιείται το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους.