Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων

documentation600

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων συγκεντρώνει, ταξινομεί και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείμενα που αφορούν στο έργο των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

Επιπλέον, επεξεργάζεται τα κείμενα αυτά για την άντληση των στοιχείων εκείνων που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τους στόχους τους.

Κατά την πρώτη λειτουργία του το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων καταρτίζει σχέδιο τρόπου ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των κειμένων και στοιχείων, το οποίο εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.