Υπηρεσία Διοίκησης

gears

Η Υπηρεσία Διοίκησης υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου και χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνονται:

 • Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας (όπως διαχείριση δαπανών, εκκαθάριση αποδοχών, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών)
 • Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας (όπως η τήρηση υπηρεσιακών φακέλων)
 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η μέριμνα για τη διαχείρισή του
 • Η τήρηση αρχείων
 • Η τήρηση πρωτοκόλλου
 • Η μέριμνα για την πορεία έργων και έργων του ΕΣΠΑ
 • Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη κατά τις διαδικασίες διενέργειας κάθε είδους διαγωνισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • 210-3385 120
  αριθμός τηλεφώνου
 • 210-3385 199
  αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax)
 • dioikisixyzgsco.gov.gr
  δ/νση ηλ. ταχυδρομείου